חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי
הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי

כבד את אביך ואת אמך

אחת המצוות הגדולות ביותר מבין 613 המצוות שניתנו לנו בהר סיני, היא החובה לכבד את ההורים. וכך נאמר בדיבר החמישי מעשרת הדיברות: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ" (שמות כ, יב; דברים ה, טז). לכאורה יש להקשות, מדוע מדובר במצווה כל כך גדולה? שהרי ההורים הביאו את בנם או בתם לעולם בעיקר כדי להשתעשע בהם וליהנות מהם, נמצא אפוא שההורים והילדים גומלים זה את זה, ההורים משקיעים בטיפוח הילדים והם מצידם מעניקים להוריהם נחת והנאה. מדוע אפוא יש חובה גדולה לכבד אותם בשל כך, והלא מדובר לכאורה ביחסי גומלין?

וזה לשון הרמב"ם בבארו מצוה זו (הלכות ממרים ו, א): "כבוד אב ואם מצות עשה גדולה, וכן מורא אב ואם, שקלם הכתוב בכבודו ובמוראו. כתוב: 'כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ' [שם], וכתוב: 'כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ' [משלי ג, ט]. ובאביו ואמו כתוב: 'אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ' [ויקרא יט, ג], וכתוב: 'אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ תִּירָא' [דברים ו, יג], כדרך שציוה על כבוד שמו הגדול ומוראו כך ציוה על כבודם ומוראם".

הרמב"ם אומר, שהתורה השוותה את כבודו של הקב"ה לכבודם של ההורים, ואת היראה מפני ה' ליראה מפני ההורים, כלומר כמו שיש חובה לכבד את ה' ולירוא מפניו, כך יש חובה לכבד את ההורים ולירוא מפניהם. נמצא שהרמב"ם בדבריו אלה מלמד על חובה נוספת והיא, לירוא מן ההורים. ואם לא היה ברור מדוע ישנה חובה לכבד את ההורים, עוד יותר לא ברור מדוע ישנה חובה לירוא מהם. ומדוע התורה משווה בין כבוד ההורים ומוראם לכבודו ומוראו של הקב"ה?

עד היכן מצות כיבוד אב ואם?

אם חשבנו שחובת כיבוד הורים היא משהו פשוט, כלומר להתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים לפרופ' באוניברסיטה או לפקיד ממשלתי נכבד, ובכן צפו להפתעה, החובה לכבד את ההורים היא חובה עצומה ונוראה, וזה לשון הרמב"ם (הלכות ממרים ו, ט):

"עד היכן כיבוד אב ואם? אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכוהו בפניו לים, לא יכלים אותן, ולא יצעק בפניהם, ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק".

לפי ההלכה, אפילו כאשר האב או האם זורקים את הארנק של בנם לים, כלומר משחיתים ומכלים את הכסף של בנם, אסור לבן לכעוס עליהם ואפילו שלא לגעור בהם גערה קלה, אלא עליו לקבל את מצות כיבוד הורים ולשתוק, ולא להכלים את אביו ואמו בשום פנים ואופן. הרמב"ם מוסיף וכותב (שם, י):

"ועד היכן מוראן? אפילו היה לבוש בגדים חמודות ויושב בראש בפני קהל, ובאו אביו או אמו וקרעו בגדיו או הכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יכלים אותן, אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער אותו יותר מזה, לא היה יכול לפרכס בדבר, קל וחומר למי שאמר והיה העולם ברצונו".

לפי ההלכה הזו, אפילו כאשר הבן לבוש במיטב בגדי יוקרה שעלו אלפי דולרים, ויושב בטקס שמצולם ומשודר למאות אלפי אנשים ברחבי העולם, והוא ראש המכובדים ויושב בראש השולחן, ובאו אביו או אמו וירקו בפניו, ישתוק ולא יכעס עליהם, ואסור לו אפילו לבטא זעם בתנועת יד או במבטים נוקבים. אלא ישפיל מבטו, וישתוק ויפחד מהקב"ה שציווה אותו בכבוד אביו ואמו ובמוראם.

לפי הלכות אלה, מתחדדת עוד יותר השאלה שהצבנו בראש דברינו, מדוע ישנה חובה לכבד את ההורים, ומדוע היא כה עצומה? כמו כן, מדוע ישנה חובה לירוא מהם, ומדוע חובה זו כל כך נוראה?

חשיבות כיבוד ההורים ומוראם

אני מניח שיש תשובות רבות לשאלה הנדונה, ברם בדברינו אלה נתייחס לנקודות שהן מרכזיות לדעתנו:

א) מצות כיבוד הורים היא היסוד לכל המידות הטובות, מפני שביסודה נמצאת הכרת הטוב. אדם שאין בו הכרת הטוב להוריו, אדם שאינו יודע לומר תודה, הוא אדם שפשׂתה בקרבו מידת הגאווה, ומידה רעה זו היא השרש לכל המידות הרעות ולכל העבירות. וכך כותב הרמב"ם על מידת הגאווה (הלכות דעות ב, ו):

"ויש דעות [=מידות] שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית [=בשביל הזהב, בדרך המאוזנת], אלא יתרחק עד הקצה האחר, והוא גובה הלב [=הגאווה]. שאין הדרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאד. ולפיכך נאמר במשה רבנו 'עָנָיו מְאֹד' [במדבר יב, ג] ולא נאמר 'עָנָיו' בלבד. ולפיכך צוו חכמים: מאד מאד הוי שפל רוח. ועוד אמרו: שכל המגביה לבו כפר בעיקר, שנאמר 'וְרָם לְבָבֶךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ' [דברים ח, יד]. ועוד אמרו: בשמתא [=בנידוי] דאית ביה [=מי שיש בו] גסות הרוח ואפילו מקצתה".

מהלכה זו אנו למדים שמידת הגאווה גוררת אחריה גם כפירה בה' יתברך, מפני שהאדם שמתגאה בעושרו או בכבודו, גורם לעצמו לשכוח את ה' אלהיו וללכת בשרירות לבו ותאוותיו. נמצא אפוא, שכיבוד הורים היא היסוד למידות הטובות ואף לזכירת ה' יתברך בדעתו ובמחשבתו.

ב) מצות כיבוד הורים היא כאמור היסוד לכל המידות הטובות, מפני שביסודה נמצאת גם מידת הריסון והמתינות. כאשר אדם מרסן את עצמו ומכבד את אביו ואמו, אפילו בעת שהם מכלימים אותו ברבים או בכל עת שנדמה לו שהם טועים, הוא מסגֵל לעצמו את מידת המתינות והשליטה העצמית. אדם שכועס בכלל ועל אביו ואמו בפרט מזיק מאוד לנפשו, וכמו שכותב הרמב"ם וזה לשונו (הלכות דעות ב, ז–ח):

"וכן הכעס דעה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב, יַראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו […].

אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. בעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסין. וזו היא הדרך הטובה".

נמצא אפוא, שביסוד מצוות כיבוד הורים ישנן שתי המידות החשובות והיסודיות ביותר לחיים מאושרים: הענווה והמתינות. אך ישנה עוד סיבה אחת חשובה לא פחות.

כיבוד הורים שער ליראת ה'

חכמים אמרו שיש שלושה שותפים ביצירת האדם: הקב"ה, ואביו ואמו. כלומר, ברגע שנולד תינוק לעולם הוא מרומם את הוריו למעלה של שותפות עם בורא עולם, ומכוח מעלה זו, ישנה חובה לכבד אותם ולירוא מהם, מפני יש להם מעלה משותפת עם בורא עולם – מעלת היצירה. שותפות זו עם בורא עולם הביאה לכך שהתורה השוותה את מעמד ההורים למעמד בורא עולם במצוות הכבוד והיראה. ולכן הבנים חייבים לכבד ולירוא מהוריהם, מכוח הכבוד והיראה שהם חייבים כלפי בורא עולם. כלומר, בכל עת שאנו מכבדים ומוקירים את הורינו אנו בעצם מכבדים ומוקירים את בורא עולם ששותף להם ליצירת האדם.

נמצא אפוא, שמצוות כבוד ההורים ומוראם קשורה קשר הדוק למצוות כבוד ה' ומוראו, והיא בעצם השער אליהן. מי שלא חונך לכבד את הוריו ולירוא מפניהם, לעולם לא יתרומם למעלת כבוד ה' ויראת שמיים, כי מי שלא יודע לכבד ולהוקיר את הוריו שהוא רואה וחש מעת היוולדו, לעולם לא יידע לכבד ולירוא מפני בורא עולם שאיננו נראה לעין, ואף השגתו שהיא במחשבה בלבד, נעלמת נסתרת ומופלאה.

ונסיים בהלכה שמיועדת להורים, וזה לשון הרמב"ם (הלכות ממרים ו, יא):

"אף על פי שבכך נצטווינו, אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאֵם לידי מכשול, אלא ימחול ויתעלם, שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול".

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות מערכת CIJnews

מערכת CIJnews
אתר החדשות CIJnews פונה לקהילה הישראלית והיהודית בקנדה, והוא נועד לשמש קול עצמאי ייחודי הנותן במה לזרמים השונים ולמגוון הדעות בקהילה. לצד הדיווח החדשותי השוטף, עוסק האתר בסיקור אירועים והתפתחויות בקהילה, מסייע לקדם עסקים מקומיים ודן בנושאים הנמצאים במוקד ההתעניינות של הקהילה, ובהם פיתוח התרבות היהודית – ישראלית המקומית וסכנת האנטישמיות והטרור מבית.